Oikea aika toimia on juuri nyt

Aika on se, joka käyt­tää todel­lis­ta val­taa myös suh­tees­sa maa­pal­loom­me. Emme tark­kaan tie­dä, pal­jon­ko meil­lä on aikaa jäl­jel­lä tai pal­jon­ko meil­lä on aikaa voi­tet­ta­va­na. Sen sijaan tie­däm­me, että meil­lä ei ole aikaa hukat­ta­va­na. Aika, joka meil­lä on, vaa­tii prio­ri­soin­tia oikei­siin asioi­hin. Nii­tä ajois­sa teke­mäl­lä voim­me pelas­taa jota­kin meil­le ainut­ker­tais­ta; koko­nai­sen elä­män, niin yksi­löi­den, kuin pla­nee­tan ja sen kan­to­ky­vyn näkökulmasta.

Ajan­ku­lun ajat­te­le­mi­nen on pelot­ta­vaa, mut­ta myös toi­vo­ri­kas­ta. Jos ei nyt, niin mil­loin sit­ten? Mei­dän kaik­kien perus­teh­tä­vä ja elä­män mer­ki­tys kie­tou­tuu sii­hen, miten tur­va­ta huo­mis­ta yhdes­sä. Oikea aika toi­mia on juu­ri nyt.

Maa­pal­lon kan­to­ky­ky ja samal­la tule­vien suku­pol­vien arki elin­ky­kyi­sel­lä pla­nee­tal­la on asia, johon meis­tä jokai­nen voi vai­kut­taa. Sit­ran tule­vai­suus sanas­tos­sa maa­pal­lon eko­lo­gi­nen kan­to­ky­ky, mää­ri­tel­lään kulu­tuk­sen, tuo­tan­non, jät­tei­den ja muun ihmi­sen toi­min­nan luon­nol­le aiheut­ta­man rasi­tuk­sen ylä­ra­jak­si. Kun tuo raja ylit­tyy, on seu­rauk­se­na ympä­ris­tö­tu­ho­ja, jot­ka vai­kut­ta­vat elin­kei­noi­him­me sekä joka­päi­väi­seen hyvin­voin­tiim­me. Jokai­nen meis­tä halu­aa näh­dä aamuau­rin­gon nouse­van. Jokai­nen meis­tä halu­aa hen­git­tää itseen­sä rai­kas­ta ilmaa. Jokai­nen meis­tä halu­aa syö­dä ravit­se­vaa ja her­kul­lis­ta ruo­kaa. Haluam­me näh­dä maa­il­man tur­val­li­se­na. Haluam­me näh­dä tule­vai­suu­den. Samoin myös Tri­fa­mi, joka halu­aa olla osa raken­ta­mi­sen kult­tuu­rin muu­tos­ta tule­vai­suut­ta kes­tä­vään suuntaan.

(Kuva: Jose­fii­na / Tri­fa­mi 3D)

Meil­lä on jat­ku­vas­ti tai­pu­mus elää tule­vai­suus pai­not­tei­ses­ti, vaik­ka herääm­me­kin joka aamu tähän nimen­omai­seen päi­vään. Elä­mä on annet­tu meil­le aja­tuk­si­na, koke­muk­si­na ja tekoi­na. Meil­lä onkin mah­dol­li­suus aja­tel­la oike­aan suun­taan ja vai­kut­taa teko­jen kaut­ta, saa­dak­sem­me elää elä­määm­me koke­muk­si­na myös tule­vai­suu­des­sa. Tule­vai­suut­ta ei voi­da vain odo­tel­la, se on luo­ta­va itse. Se on innos­ta­va ja toi­voa täyn­nä ole­va aja­tus. Tämä mah­dol­lis­taa maa­pal­lon hyvin­voin­nin ja kier­to­ta­lou­den edis­tä­mi­sen niin yksi­lön kuin orga­ni­saa­tioi­den­kin näkö­kul­mas­ta. Ydin­ky­sy­myk­set ovat seuraavat:

Mihin on tar­peel­lis­ta antaa aikaa juu­ri nyt ja kuin­ka olla osa­na luo­mas­sa tule­vai­suut­ta? Mikä kuu­luu juu­ri meille?

Ajan kans­sa olem­me aina mat­kus­ta­jan pai­kal­la, mut­ta suun­nan voim­me päät­tää itse. Aika­ta­lut­ta­mi­nen liit­tyy sii­hen, miten hal­li­tus­ti tuo­ta mat­kaa teem­me ja samal­la pää­sem­me tar­kas­te­le­maan sitä, lii­kum­me­ko oike­aan suun­taan. Yksi tapa lähes­tyä asi­aa orga­ni­saa­tiois­sa ja esi­mer­kik­si kun­nis­sa on laa­tia kier­to­ta­lous­stra­te­gia. Sen lyhyt, kes­ki­pit­kä ja pit­kä suun­ni­tel­ma, on yhtei­nen asiam­me. Se antaa meil­le kon­kreet­ti­si­na tekoi­na sen, miten tuo­tan­to ja kulu­tus saa­daan mah­du­tet­tua maa­pal­lon kan­to­ky­vyn rajoihin.

Kier­to­ta­lous­tra­te­gi­aan liit­tyen saam­me yhden ydin­ky­sy­myk­sen lisää: Kuin­ka pitää mate­ri­aa­lit käy­tös­sä mah­dol­li­sim­man pitkään?

Tämä on jo kenel­le tahan­sa meis­tä mah­dol­lis­ta teh­dä kon­kreet­ti­sik­si teoik­si. Mitä se tar­koit­taa käy­tän­nös­sä niis­sä ympä­ris­töis­sä, jois­sa itse voin vai­kut­taa? Sel­keim­mil­lään se on ker­ta­käyt­tö­ku­lu­tuk­sen sam­mut­ta­mis­ta ja miet­ti­mis­tä, kuin­ka tava­roi­ta ja raa­ka-ainei­ta jae­taan, kor­ja­taan, vuo­kra­taan, lai­na­taan ja kier­rä­te­tään.  Vai­kut­ta­mal­la näi­hin suo­je­lem­me elä­mää ja kaik­kia huo­mi­siam­me. Teem­me toi­von todek­si. Tähän pys­tym­me juu­ri nyt anta­mal­la näil­le ydin­ky­sy­myk­sil­le aikaa - sii­hen pai­no­tam­me täy­sin myös Trifamissa. 

Trifami 3D on liittynyt BNI Hämptoniin

BNI eli Busi­ness Network Inter­na­tio­nal, toi­mii myös Tri­fa­mi 3D:n koti­kau­pun­gis­sa Hämeen­lin­nas­sa. Tri­fa­mi 3D:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Reet­ta Tolo­nen-Solo on ollut perus­ta­mas­sa Hämeen­lin­nan ensim­mäis­tä ryh­mää ja nyt vuo­den 2021 alus­ta Tri­fa­mi on hypän­nyt mukaan ryh­mään. Tri­fa­mi 3D:n lii­kei­dea ja kier­to­ta­lous koko­nai­suu­des­saan on herät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta ryhmässä. 

BNI on Yhdys­val­lois­ta liik­keel­le läh­te­nyt, maa­il­man suu­rin lii­ke-elä­män suo­si­tusor­ga­ni­saa­tio. Toi­min­ta koko­aa lii­ke­kump­pa­nei­ta yhteen ja mah­dol­lis­taa lii­ke­suh­tei­den vaa­li­mi­sen ja suo­si­tus­ten jaka­mi­sen. Toi­min­ta perus­tuu suo­si­tuk­sien voi­maan sekä ”Givers Gain”-periaatteeseen. Toi­min­taa on kan­sain­vä­li­sel­tä aina pai­kal­li­sel­le tasol­le, joten hyväk­si tode­tut kon­sep­tit leviä­vät tehok­kaas­ti. Myyn­te­jä seu­ra­taan tar­kas­ti, jot­ta ollaan sel­vil­lä, miten hyvin ryh­mä on onnis­tu­nut hyö­dyt­tä­mään toi­si­aan suosituksin. 

(Kuva: Pixapay)

Hämeen­lin­nas­sa ryh­mä kokoon­tuu aina tors­tai­aa­mui­sin, jol­loin käy­dään läpi ryh­män yri­tys­ten kuu­lu­mi­set. Val­lit­se­van tilan­teen vuok­si tapaa­mi­set jär­jes­te­tään etäyh­teyk­sin. Toi­sis­sa ryh­mis­sä vie­rai­lu on mah­dol­lis­tet­tu, joten omaa lii­kei­de­aa voi käy­dä myös esit­te­le­mäs­sä toi­saal­le. Tie­toi­suu­den levit­tä­mi­nen on Tri­fa­mi 3D:lle täl­lä het­kel­lä kes­keis­tä, mut­ta BNI:ssä on poten­ti­aa­lia moneen muu­hun­kin, sil­lä ver­kos­to mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si kump­pa­nien löy­tä­mi­sen taval­lis­ta tehokkaammin. 

Odo­tam­me innol­la, mitä kaik­kea Trifami3D voi BNI ver­kos­ton kaut­ta tavoittaa!

Tulevaisuusnäkökulma

Hämeenlinnassa maaliskuisesta auringonpaisteesta nauttien katse on helppo kääntää tulevaisuuteen. Yrityksemme on ollut täydessä työn touhussa koko ajan - ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Mitä kaikkea Trifamin näköpiiristä sitten löytyykään? 

Kuva: Pixa­bay

Jo val­miik­si osaa­va ja inno­va­tii­vi­nen jouk­kom­me on saa­nut vah­vis­tus­ta uusis­ta tai­ta­jis­ta esi­mer­kik­si yri­tys­joh­ta­mi­sen saral­ta. Tri­fa­min per­he jat­kaa siis kas­vu­aan ja uudet jäse­net uusi­ne ideoi­neen on toi­vo­tet­tu erit­täin ter­ve­tul­leik­si mat­kaam­me mukaan. Pian on ajan­koh­tais­ta uudis­taa myös orga­ni­saa­tio­mal­lia sekä vas­tuu­aluei­ta vas­taa­maan tii­min jäsen­ten osaa­mis­ta ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Yksi toi­min­tam­me tavoit­teis­ta onkin luo­da paras mah­dol­li­nen kysyn­nän ja tar­jon­nan kon­sep­ti työn­te­ki­jöi­den ja työ­pai­kan suh­teen. Olem­me innois­sam­me täs­tä suun­nas­ta, jos­sa asiat ete­ne­vät kas­va­van tii­mim­me mukana. 

Kevääl­lä 2020 aloi­te­tun Decon 3D-hank­keen toi­nen vai­he Co-Inno­va­tion, eli pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den luo­mi­nen ja uusio­be­to­nin jat­ko­ke­hi­tys, alkaa tul­la pää­tök­seen­sä. Olem­me lähiai­koi­na työs­tä­neet vii­mei­sin­tä hank­kee­seen liit­ty­vää hake­mus­ta yhdes­sä yhteis­työ­kump­pa­nei­den ja tut­ki­mus­lai­tos­ten kans­sa. Apu­nam­me ovat olleet lukui­set asian­tun­ti­jat ja kon­sul­tit, jois­ta olem­me äärim­mäi­sen kii­tol­li­sia. Se, mikä Tri­fa­mia vie eteen­päin, on nime­no­maan osaa­vat omien alo­jen­sa ammat­ti­lai­set, sekä yhtei­nen pää­mää­rä eli vih­reäm­pi ja eko­lo­gi­sem­pi raken­ta­mi­sen tule­vai­suus. Mikä­li hake­muk­sem­me hyväk­sy­tään, saam­me Tri­fa­min kon­sep­tiin ehdot­to­mas­ti lisää uskot­ta­vuut­ta, luo­tet­ta­vuut­ta ja vah­vuut­ta. Sen lisäk­si otam­me jäl­leen ison aske­leen eteen­päin; mitä enem­män meil­lä on tukea, sitä parem­min voim­me taas lähes­tyä seu­raa­vaa yhteis­työ­tä ja tavoi­tet­ta. Yri­tyk­sem­me suu­rin teh­tä­vä on tuo­da esiin ongel­ma ja sii­hen sopi­va rat­kai­su. Co-Inno­va­tion -hake­muk­sen hyväk­syn­tä antaa­kin toi­min­nal­lem­me sen ansait­se­man takuu­ar­von; meil­lä Tri­fa­mis­sa on toi­mi­va kon­sep­ti ja mah­dol­li­suus, jon­ka myö­tä myös rahal­li­sen tuen saa­mi­nen hel­pot­tuu. Nos­tam­me joka tapauk­ses­sa täl­lä­kin hank­keel­la sta­tus­tam­me ja otam­me aske­leen eteen­päin arvos­tet­ta­va­na ja tule­vai­suu­den haas­tei­siin vas­taa­va­na toi­mi­ja­na. Han­ke aut­taa mei­tä myös näke­mään, mikä toi­min­nas­sam­me on hyvää ja mitä meil­tä ken­ties vie­lä puut­tuu - näin ollen avai­met saa­daan sopi­maan oveen entis­tä paremmin. 

Tämän kevään suun­ni­tel­mis­sa on työs­tää tou­ko­kuus­sa pidet­tä­vää Open Bio­eco­no­my Week -kan­sain­vä­lis­tä kier­to­ta­lous­ta­pah­tu­maa, jon­ka toteu­tam­me yhteis­työs­sä HAMK:n kans­sa. Tapah­tu­man kes­to tulee ole­maan kol­me päi­vää ja Tri­fa­mi 3D Oy ottaa veto­vas­tuun yhdes­tä koko­nai­ses­ta päi­väs­tä. Tapah­tu­man suun­ni­tel­mat ovat hyväl­lä mal­lil­la ja par­hail­laan etsim­me spon­so­rei­ta tuo­maan tukea ja näky­vyyt­tä päi­vään. Val­lit­se­van pan­de­mia­ti­lan­teen vuok­si eri­lai­sia toteu­tus­vaih­toeh­to­ja on pun­ta­roi­tu, sil­lä haluam­me toteut­taa tapah­tu­man vai­kut­ta­vas­ti, mut­ta samal­la mei­dän kaik­kien yhtei­ses­tä tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­tien. Tapah­tu­ma tulee ole­maan kan­sain­vä­li­nen, joten aina­kin osa sii­tä toteu­te­taan hybri­di­mal­li­na strii­mauk­sen avul­la.  Open Bio­eco­no­mic Week tapah­tu­maan pää­set tutus­tu­maan jo etu­kä­teen seu­raa­van lin­kin kaut­ta:  https://openbioeconomyweek.org  

Kan­sain­vä­li­syys näkyy vah­vas­ti täh­täi­mes­säm­me, sil­lä kuten aikai­sem­min olem­me sano­neet “Suo­mi on toi­min­tam­me labo­ra­to­rio, mut­ta Euroop­pa on mark­ki­na-alu­eem­me”. Jat­kam­me kan­sain­vä­li­syys­sel­vi­tys­ten työs­tä­mis­tä ja otam­me pie­niä, mut­ta kon­kreet­ti­sia aske­lia sen suun­taan jat­ku­vas­ti. Koko­nai­suu­des­saan myös Co-Inno­va­tion -han­ke tukee aske­liam­me koh­ti kan­sain­vä­li­syyt­tä - täs­tä syys­tä koti­si­vum­me­kin tule­vat pian ole­maan saa­ta­vil­la myös englanniksi. 

Mikä sit­ten on pit­kän täh­täi­men visiom­me? Ensin­nä­kin eko­sys­tee­mim­me ansios­ta vuon­na 2027 pur­ku­ma­te­ri­aa­lia hyö­dyn­ne­tään uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa puo­let nykyis­tä enem­män. Toi­sek­si kata­stro­fia­luei­den jäl­leen­ra­ken­ta­mi­nen mul­lis­tuu; liik­ku­mis­ky­kyi­sen ja hii­li­niu­kan mate­ri­aa­li­kier­rä­tyk­sen rat­kai­sum­me ansios­ta pur­ku­ma­te­ri­aa­lis­ta voi­daan jalos­taa ja tulos­taa 3D-tek­no­lo­gian avul­la uusia raken­nuk­sia pai­kan pääl­lä, mikä nopeut­taa raken­ta­mis­ta ja pie­nen­tää sekä kus­tan­nuk­sia että pääs­tö­jä. Näi­den toi­mien myö­tä Suo­men hii­li­diok­si­di­pääs­töt saa­daan koko maa­il­man mit­ta­kaa­vas­sa puo­let nykyis­tä pie­nem­mäk­si. Toi­min­tam­me punai­nen lan­ka on ole­mas­sa ole­van ongel­man rat­kai­su­ky­ky, eli eko­lo­gi­ses­ti, sosi­aa­li­ses­ti ja talou­del­li­ses­ti kes­tä­vä raken­ta­mi­sen ratkaisu. 

Joku voi­si sanoa, että täh­tääm­me kor­keal­le, mut­ta niin sen täy­tyy­kin olla. Ei kor­keal­le voi täh­dä­tä ilman tavoit­tei­ta - eikä mitään voi saa­vut­taa, jos tavoit­tei­ta ei ole ole­mas­sa. 

Hämeenlinna ja Trifami ne yhteen soppii

Oletko koskaan miettinyt, mistä Trifami ponnistaa maailmalle? 

Hämeen­lin­na on meil­le erin­omai­nen paik­ka kas­vat­taa juu­riam­me. Hämeen­lin­nas­sa on upeat edel­ly­tyk­set raken­taa vih­re­ää kas­vua ja kat­soa tulevaisuuteen. 

Kuva: Jose­fii­na

Vas­taus on, että Tri­fa­mi on ylpeäs­ti hämeen­lin­na­lai­nen yri­tys. Toi­mis­to sijait­see torin lai­dal­la ja yri­tyk­sen perus­ta­jat ja avain­hen­ki­löt ovat tun­net­tu­ja hah­mo­ja kau­pun­gil­la. Tori­kah­vil­la kau­niis­sa mil­jöös­sä pii­pah­taes­sa tör­mää poik­keuk­set­ta tut­tui­hin eri vuo­si­kym­me­nil­tä. Mones­sa muka­na olleet yrit­tä­jät ovat omal­la panok­sel­laan osal­lis­tu­neet kau­pun­gin raken­ta­mi­seen ja muo­vaa­mi­seen sel­lai­sek­si kuin se nyt on. 

Hämeen­lin­nan vii­me­ai­kai­set panos­tuk­set ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lin­tään ja kier­to­ta­lou­den edis­tä­mi­seen ovat läm­mit­tä­neet tri­fa­mi­lais­ten sydän­tä ja lisän­neet ylpeyt­tä koti­kau­pun­gis­ta. Mei­dän Hämeen­lin­nam­me on roh­kea, inno­va­tii­vi­nen, inhi­mil­li­nen ja kes­tä­vä. Toi­vot­ta­vas­ti tätä työ­tä jat­ke­taan ja vahvistetaan.

Hämeen­lin­na on meil­le erin­omai­nen paik­ka kas­vat­taa juu­riam­me. Hämeen­lin­nas­sa on upeat edel­ly­tyk­set raken­taa vih­re­ää kas­vua ja kat­soa tule­vai­suu­teen. Hyvä­nä esi­merk­ki­nä täs­tä on sekä yrit­tä­jyys­lu­kio että HAMK, joi­hin nuo­ret ja innok­kaat lupauk­set mene­vät kar­tut­ta­maan osaamistaan.

Yri­tyk­sil­lä on mer­kit­tä­vä roo­li kau­pun­kien kehit­ty­mi­ses­sä ja meil­le on tär­ke­ää olla osal­tam­me raken­ta­mas­sa kes­tä­väm­pää, elin­voi­mai­sem­paa ja inno­va­tii­vi­sem­paa kau­pun­kia. Kau­pun­git ovat kui­ten­kin lop­pu­jen lopuk­si yri­tys­ten­sä sum­ma, kuten Suo­men Yrit­tä­jät kun­ta­vaa­li­kam­pan­jas­saan julis­ta­vat. Tie­tys­ti myös kun­nil­la on suu­ri mer­ki­tys yrit­tä­jyy­den edistämisessä. 

Toi­vom­me voi­vam­me aut­taa Hämeen­lin­naa, ja toi­saal­ta Hämeen­lin­nan voi­van aut­taa mei­tä. Hedel­mäl­li­nen yhteis­työ raken­tuu toi­mi­vas­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta, jon­ka alku on aina­kin ollut lupaa­va. Yhdes­sä voim­me teh­dä Hämeen­lin­nas­ta elin­voi­mai­sem­man ja kes­tä­väm­män kau­pun­gin koro­nan jäl­kei­ses­sä ajassa. 

Yri­tys­ten ja kun­tien hyväl­lä yhteis­työl­lä voi­daan ottaa mer­kit­tä­viä harp­pauk­sia kier­to­ta­lou­des­sa ja vie­dä resurs­si­vii­sai­ta rat­kai­su­ja koko­naan uudel­le tasol­le. Näin voi­daan teh­dä (ja toi­vot­ta­vas­ti teh­dään­kin) kaik­kial­la Suo­mes­sa, mut­ta tie­tys­ti meil­le eten­kin Hämeen­lin­nan toi­met ovat eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­siä. Toi­vom­me näke­väm­me pal­jon uusia hämeen­lin­na­lai­sia kas­vu­yri­tyk­siä ja inno­vaa­tio­ta tule­vai­suu­des­sa ja toi­vom­me kau­pun­gil­ta panos­tuk­sia yrit­tä­jyy­teen jatkossakin. 

Vaik­ka täh­tääm­me maa­il­mal­le, rat­kai­sum­me juu­ret ovat syväl­lä Hämees­sä. Tääl­tä käsin haluam­me raken­taa tule­vai­suu­den kiertotalousratkaisuja. 

Mitä Linnan Business Turnajaisista jäi käteen?

Tri­fa­mi 3D Oy otti osaa Lin­nan Busi­ness Tur­na­jai­siin, jos­sa hämeen­lin­na­lais­yri­tys­ten uudet ideat ja nok­ke­lat lii­ke­toi­min­ta­kon­sep­tit otti­vat mit­taa toi­sis­taan havi­tel­len samal­la tukea ja vauh­tia kas­vuun. Tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­ta­si yhteis­työs­sä Lin­nan Kehi­tys Oy, Hämeen­lin­nan kau­pun­ki, Hämeen Uus­yri­tys­kes­kus Ry, Crazy Town ja Linkroom.cafe.  

Pol­ku Tur­na­jai­siin edel­lyt­ti Link­room-tapah­tu­miin osal­lis­tu­mis­ta, ja jokai­sel­ta Link­room-kier­rok­sel­ta valit­tiin kak­si paras­ta mukaan Lin­nan Busi­ness Tur­na­jais­ten finaa­liin. Tri­fa­mi 3D oli yksi onnis­tu­ja monien mui­den hui­kei­den fina­lis­tien jou­kos­sa. Finaa­li­pai­koil­la tänä vuon­na kil­pai­li­vat Tora Tac­tical Fit­ness, Nas­ka­li Leat­her, Fysio Ilo­na Oy, Evon Solu­tions, Sobe­ris­ti, Vermét Design sekä Ompe­li­mo Vuo­ren­to. Finaa­lis­sa näh­tiin siis usei­den eri alo­jen ammat­ti­lai­sia eri­lai­sis­ta taus­tois­ta ja toi­nen tois­taan hui­keam­pia ideoi­ta, mut­ta yksi asia yhdis­ti lähes­tul­koon kaik­kia niis­tä – kier­to­ta­lous.  

Se, että niin moni meis­tä kes­kit­tyi kier­to­ta­lou­teen, oli todel­la hie­no yhtei­nen jut­tu, joka aut­toi löy­tä­mään myös syner­gi­aa. Ilma­pii­ri taka­huo­nees­sa fina­lis­tien kes­ken oli kan­nus­ta­va ja innostava!” 

-Tri­fa­mi 3D:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Reet­ta-Maria Tolonen-Salo

Lin­nan Busi­ness Tur­na­jai­set oli luon­te­va jat­ku­mo Link­roo­min esiin­ty­mi­sil­le, joka kehit­ti esiin­ty­jiä jat­ku­vas­ti. Eri­tyi­ses­ti täl­lai­se­na aika­na strii­maus on hie­no tapa tuo­da tapah­tu­ma tyy­lik­kääs­ti ja samaan aikaan tur­val­li­ses­ti jul­ki. Myös tek­niik­ka toi­mi hie­nos­ti, koke­mus oli kaik­ki­aan hie­no. Osa ideois­ta oli ennes­tään tut­tu­ja ja osa uusia ja tätä kaut­ta ehkä myös tule­via poten­ti­aa­li­sia yhteis­työ­kump­pa­nei­ta. Olem­me kii­tol­li­sia, että saim­me olla mukana. 

Tänä vuon­na Lin­nan Busi­ness Tur­na­jais­ten voi­ton vei Nas­ka­li Leat­her, joka val­mis­taa nah­ka­ruset­te­ja ja mui­ta eko­lo­gi­sia asus­tei­ta kier­rä­te­tyis­tä mate­ri­aa­leis­ta. Voit­ta­jan kon­sep­ti oli lois­ta­va, ja hän oli tai­ta­va myös esiin­ty­jä­nä. Onnit­te­lut siis vie­lä ker­ran, Nas­ka­li Leather!