ENGLISH Rakentamisen uusi ekosysteemi on täällä

Näin 3D-tek­no­lo­gia koh­taa kiertotalouden

Trifami 3D oy

Mistä on kyse?

Trifami 3D Oy on Hämeenlinnalainen start up -yritys, joka perustettiin vuonna 2018 toteuttamaan täysin uudenlaista rakentamisen konseptia. Koordinoimme palvelukokonaisuutta -  ekosysteemiä, jonka kulmakiviä ovat uudet teknologiat, oikeat kumppanit ja kiertotalous. Trifami 3D Oy tuottaa rakentamisen ratkaisuja, joita myös tulevaisuus jaksaa kantaa.

 • Beto­nin side­ai­ne sement­ti aiheut­taa jopa 5% maa­il­man hii­li­diok­si­di­pääs­töis­tä (enem­män kuin lentoliikenne!)
 • Maa­il­mas­sa val­mis­te­taan puo­li ton­nia sement­tiä per hen­ki­lö vuo­des­sa ja kysyn­tä kas­vaa jat­ku­vas­ti kau­pun­gis­tu­mi­sen myötä
 • Semen­til­le etsi­tään kii­vaas­ti kor­vaa­jaa hii­li­pääs­tö­jen hil­lit­se­mi­sek­si – mut­ta voi­tai­siin­ko pääs­tö­jä lei­ka­ta myös kierrättämällä?
 • Kor­jaus- ja uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa syn­tyy val­ta­vas­ti pur­ku­ma­te­ri­aa­lia, joka pää­tyy pää­osin pol­ton kaut­ta energiaksi
 • EU:n aset­ta­ma raken­nus­ten pur­ku­ma­te­ri­aa­lin mini­mi­kier­rä­ty­sas­te on 70% vuo­teen 2020 mennessä
 • Suo­mes­sa kier­rä­te­tään täl­lä het­kel­lä 40% purkumateriaalista
 • Tiu­ken­tu­neet pääs­tö­ra­joi­tuk­set ohjaa­vat raken­ta­mis­ta glo­baa­lis­ti hii­li­pi­him­pään suun­taan 2020-luvulla
 • Pur­ku­ma­te­ri­aa­lia ja jäte­vir­to­ja on kaik­kial­la maa­il­mas­sa ja ne ovat usein tuot­ta­jil­leen ongelmallisia
 • Kata­stro­fia­luei­den nopea jäl­leen­ra­ken­ta­mi­nen on tär­keä huma­ni­taa­ri­nen kysymys
 • 3D-tulos­ta­mi­nen on mul­lis­ta­va ja jat­ku­vas­ti kehit­ty­vä tek­no­lo­gia, jon­ka avul­la on kevyt, nopea ja edul­li­nen kei­no rakentaa
Trifami 3d

Ekosysteemi

 • Raken­nus­teol­li­suu­den kehit­tä­mi­nen eko­lo­gi­ses­ti ja innovatiivisesti
  - Suo­men kier­to­ta­lou­den kehittäminen
  - Kata­stro­fia­luei­den uudelleenrakentaminen
 •  Pur­ku­ma­te­ri­aa­lien hyö­dyn­tä­mi­nen ja talon 3D-monis­ta­mi­nen pai­kan päälle
 • Oikei­den toi­mi­joi­den yhteen tuominen

Trifami 3D koordinoi ekosysteemiä, jossa…

 • Yri­tys pur­kaa ja pro­ses­soi pur­ku­ma­te­ri­aa­lin – kus­tan­nuk­set arvioi­tu 30 % pienemmäksi
 • Yri­tys käsit­te­lee pur­ku­ma­te­ri­aa­lin ja tuot­taa sii­tä kier­rä­tys­raa­ka-ainei­ta omaan käyt­töön ja myyntiin
 • Yri­tys val­mis­taa itse kier­rä­tys­tuot­tei­ta, kär­ke­nä 3D-tulostus.
 • Yri­tys omis­taa ja myy aineet­to­mia hyö­dyk­kei­tä kier­rä­tys­be­to­nin hyötykäyttöön.

Rakennusjätteen uudelleenkäyttäminen rakennustyömailla…

 • Hel­pot­taa raken­nusu­ra­koit­si­joi­den työtä
 • Alen­taa raken­nus- ja logis­tiik­ka­kus­tan­nuk­sia sekä kaatopaikkamaksuja
 • Mah­dol­lis­taa edul­li­sem­pien talo­jen tuot­ta­mi­sen asiakkaille
 • Vähen­tää hiilidioksidipäästöjä

Materiaalien uudelleenkäyttö

Betoni

Uudel­leen­käy­tet­tyä beto­ni­ma­te­ri­aa­lia hyö­dyn­ne­tään tois­tai­sek­si maan­ra­ken­nuk­ses­sa, mut­ta ei vie­lä talonrakentamisessa.

Tiili

Voi­daan hyö­dyn­tää samal­la taval­la kuin beto­nia, mut­ta tii­li ei saa­vu­ta enää aiem­pia omi­nai­suuk­si­aan uudelleenkäytettynä.

Puu

Voi­daan hyö­dyn­tää pait­si 3D-tulos­tuk­ses­sa, myös maan­ra­ken­nuk­ses­sa ja lämmöntuotannossa.

Lasi

Voi­daan hyö­dyn­tää eris­tee­nä talon­ra­ken­ta­mi­ses­sa ja maanrakennuksessa.

Työmaaprosessi

Purkujätteen lajittelu

Beto­ni ja puu

Murskaus

 

Käsittely

Kier­rä­tys­be­to­ni osak­si raken­nus­ma­te­ri­aa­lia ja puus­ta bio­hiil­tä infranrakennukseen

3D-prosessi

 

Uudisrakentaminen

 
Kestävää liiketoimintaa

Toiminta-ajatus

Haluam­me kehit­tää raken­nus­teol­li­suut­ta eko­lo­gi­ses­ti ja inno­va­tii­vi­ses­ti luo­mal­la eko­sys­tee­min, joka hyö­dyn­tää ole­mas­sa ole­van pur­ku­ma­te­ri­aa­lin mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti ja val­mis­taa raken­nuk­sia uusien tek­no­lo­gioi­den avul­la yhdes­sä kump­pa­ni­ver­kos­ton kanssa.

 

Arvot

 

 • Eko­lo­gi­suus - maa­pal­lon kuor­mi­tuk­sen vähen­tä­mi­nen on toi­min­tam­me kulmakiviä
 • Yhtei­söl­li­syys - toi­min­tam­me perus­tuu eri­lais­ten osaa­mi­sa­lo­jen ja ideoi­den yhdistämiseen
 • Vas­tuul­li­suus - meil­lä on oma­tun­to ja kan­nam­me vas­tuu­ta sekä ympä­ris­tös­tä että ihmisistä 
 • Myön­tei­syys - suh­tau­dum­me haas­tei­siin raken­ta­vas­ti ja pyrim­me löy­tä­mään rat­kai­su­ja syn­kis­te­lyn sijaan
 • Kehi­tys - uudet ideat, tek­no­lo­giat ja pro­ses­sit mah­dol­lis­ta­vat toi­min­tam­me, jon­ka kaut­ta edis­täm­me parem­man huo­mi­sen rakentumista
 • Tasa-arvo - pyrim­me rat­kai­se­maan haas­tei­ta glo­baa­lil­la tasol­la koko ihmis­kun­nan hyväksi
 • Ihmi­syys - käy­täm­me ihmis­ten luo­maa tek­no­lo­gi­aa ja ideoi­ta ihmi­siä varten.

Ympäristöystävällisyys

 

Humanitaarisuus

 

Uusi tutkimustieto

 

Uudet käytännöt alalle

 

Visio 2025

Trifami 3D Oy on rakennusalan uudistaja - kiertotalouden osaaja, edistäjä ja toteuttaja, rakennusjätteen uusiokäytön hyödyntämisen edelläkävijä, hiilineutraaliuden edistäjä ja humanitaarinen toimija.

Talous

 • Lii­ke­vaih­tom­me on yli 3 ME

Asiakkaat ja markkinat

 • Toi­mim­me Suo­mes­sa ja muu­al­la Euroopassa
 • Pal­ve­lu­jam­me käyt­tä­vät yksi­tyi­set hen­ki­löt sekä jul­ki­set ja kol­man­nen sek­to­rin toimijat

Tuotteet ja palvelut

 • Pur­ku­ma­te­ri­aa­lien hyödyntäminen
 • Uusio­be­to­ni­re­sep­ti
 • Mobii­li konttiratkaisu
 • 3D-tek­no­lo­gian käyt­tä­mi­nen uudisrakentamisessa
 • Eko­sys­tee­min koordinointi

Resurssit

 • Työl­lis­täm­me suo­raan  10 henkilöä
 • Ver­kos­tos­sam­me toi­mii usei­ta palveluntuottajia
 • Olem­me mer­kit­tä­vä yhteistyökumppani
Tulevaisuuden tekijät

Tiimi

Tii­mim­me jäse­niä yhdis­tää pelo­ton asen­ne ja tah­to raken­taa parem­paa tule­vai­suut­ta. Tri­fa­mi 3D:n tii­miä täy­den­tää myös jouk­ko mui­ta oman alan­sa asiantuntijoita.

Timo Sollo

Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja, perustaja

inno­voin­ti

ver­kos­tot

raken­ta­mi­sen prosessituntemus

Reetta Tolonen-Salo

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, perustaja

myyn­ti ja markkinointi

rahoi­tus

yri­tyk­sen hallinto

Harri Hildén 

Hal­li­tuk­sen jäsen, perustaja

 

Timon, Reetan ja Harrin 3D-tekniikalla tulostetut silmälasikehykset on saatu kuviin Torioptiikasta Hämeenlinnasta.

Ota yhteyttä