Täl­lä ker­taa kur­ka­taan tar­kem­min sii­he, miten Lon­toos­sa edis­te­tään kes­tä­väm­pää raken­ta­mis­ta. Tämä on toi­nen osa Lon­too-aiheis­ta blo­gi­sar­jaa, jos­sa tutus­tu­taan Lon­toon kau­pun­ki­suun­nit­te­luun, raken­ta­mi­seen sekä kes­tä­vän kehi­tyk­sen tavoit­tei­siin ja ilmastotoimiin. 

Vii­me osas­sa mai­ni­tus­sa Lon­toon ympä­ris­tö stra­te­gias­sa yhte­nä ilmas­to­toi­me­na on nimet­ty hii­li­neut­raa­lin raken­ta­mi­nen. Täl­lä het­kel­lä Lon­toon raken­nuk­set tuot­ta­vat ⅘ osaa Lon­toon kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töis­tä ja 70% koko Lon­toon alu­een ener­gian kulu­tuk­ses­ta. Nämä aiheu­tu­vat mm. raken­nus­ten läm­mi­tyk­ses­tä, kaa­su käyt­töi­sis­tä läm­min­ve­si­va­raa­jis­ta, valai­se­mi­ses­ta ja kodin­ko­neis­ta. Tilan­teen paran­ta­mi­sek­si, tavoi­te on muo­dos­taa ener­gia­te­ho­kas raken­nus­kan­ta, jon­ka hii­li­ja­lan­jäl­ki on lähes nol­la vuo­teen 2050 men­nes­sä.  Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa uusien raken­nus­ten hii­li­ja­lan­jäl­jen tiuk­kaa sään­nös­te­lyä ja kaik­kien jo ole­mas­sa ole­vien raken­nus­ten kun­nos­tus­ra­ken­ta­mis­ta ener­gia­te­hok­kaim­mik­si vuo­teen 2050 men­nes­sä. Stra­te­gia on nimen­nyt tiet­ty­jä paran­nuseh­do­tuk­sia tämän edis­tä­mi­sek­si: tehok­kai­den raken­nus­ma­te­ri­aa­lien käyt­tö, yli­jää­mä veden varas­toin­ti, hajau­tet­tu ener­gian­tuo­ta­to mm. raken­nus­ten katoil­le asen­net­ta­vien aurin­ko­pa­nee­lei­den avul­la, äly­tek­no­lo­gian käyt­tö ener­gian sään­nös­te­lys­sä, yli­jää­mä ener­gian varas­toin­ti ja viher­kat­to­jen asentaminen. 

Bloom­berg Euroo­pan pää­kont­to­ri Lon­toos­sa.
Kuva: Pet­ra, Tri­fa­mi 3D

Suu­rin haas­te täs­sä tavoit­tees­sa on kau­pun­gin läm­pö- ja ener­gia­läh­tei­den uudis­ta­mi­nen uusiu­tu­vaan ener­gi­aan, sekä siir­ty­mi­nen hajau­te­tum­paan ener­gian­tuo­tan­toon. Stra­te­gias­sa tie­dos­te­taan, että Lon­too ei tilan­puut­teen vuok­si pys­ty kos­kaan tule­maan oma­va­rai­sek­si ener­gian­tuo­tan­nos­sa, jol­loin kau­pun­gin ener­gi­a­uu­dis­tuk­sen menes­tys riip­puu myös laa­jem­mas­ta kan­ta­ver­kon uudis­tuk­ses­ta. Lon­toon ympä­ris­tö­stra­te­gia kui­ten­kin tavoit­te­lee kau­pun­gis­sa ole­vien raken­nus­ten kiin­nit­tä­mis­tä äly­ver­kos­toon, jol­loin raken­nus­ten aurin­ko­pa­nee­lei­den tuot­ta­ma yli­jää­mä ener­gi­aa voi­daan siir­tää takai­sin kan­ta­verk­koon, lisä­ten uusiu­tu­van ener­gian osuut­ta ja laa­jem­paa käyt­töä. Raken­nuk­siin on myös tavoit­tee­na asen­taa äly­mit­ta­rit, jois­ta ener­gian­ku­lu­tus­ta voi reaa­liai­kai­ses­ti tar­kas­tel­la. Äly­mit­ta­rit myös sään­nös­te­le­vät raken­nus­ten ener­gian­käyt­töä auto­maat­ti­ses­ti kysyn­nän mukaan, tuo­den sääs­tö­jä ener­gian­ku­lu­tuk­seen ja kustannuksiin. 

Yksi esi­merk­ki Lon­toos­sa ole­vas­ta ympä­ris­töys­tä­väl­li­ses­tä raken­ta­mi­ses­ta on Bloom­ber­gin Euroo­pan pää­kont­to­ri Lon­toon kes­kus­tas­sa. Raken­nus val­mis­tui vuon­na 2017 ja on saa­nut kor­keim­man mah­dol­li­sim­man BREE­AM-ympä­ris­tö­ser­ti­fioin­ti luo­ki­tuk­sen (BREE­AM outs­tan­ding). Raken­nus on ensim­mäi­nen toi­mis­to­ra­ken­nus maa­il­mas­sa joka on saa­nut näin kor­kean ympä­ris­tö­luo­ki­tuk­sen. Raken­nuk­ses­sa on lukui­sia ener­gi­aa sääs­tä­viä piir­tei­tä, kuten esi­mer­kik­si kat­to­pa­nee­lit, jot­ka toi­mi­vat sekä läm­mö­ne­ris­tä­ji­nä, vii­len­tä­ji­nä, valai­si­mi­na ja akus­tii­kan sään­nös­te­li­jöi­nä, sekä katol­la toi­mi­vat sade­ve­den­ke­rää­jät, jois­ta tal­teen otet­tu vesi käy­te­tään raken­nuk­sen ali­pai­neel­la toi­mi­vis­sa wc-pön­töis­sä. Raken­nuk­sen ikku­noi­hin on myös asen­net­tu “evät,” jot­ka toi­mi­vat tär­keäs­sä roo­lis­sa raken­nuk­sen ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mäs­sä sekä aurin­gon­va­lon opti­moi­mi­ses­sa. Myös raken­nuk­sen orien­taa­tio ja muo­toi­lu on tark­kaan suun­ni­tel­tu kau­pun­gin katu­jen ilma­vir­to­jen mukaan, jol­loin luon­nol­lis­ta ilman­vaih­toa ja läm­pö­ti­lo­jen sää­te­lyä voi­daan hyö­dyn­tää. Tätä avus­taa myös raken­nuk­sen sisäl­lä ole­vat äly­sen­so­rit, jot­ka sään­nös­te­le­vät ilman­vaih­toa ihmis­mää­rien mukaan sääs­täen 600-750 MWh ener­gi­aa vuo­sit­tain. Yhdes­sä nämä, sekä lukui­sat muut huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­lut omi­nai­suu­det tuo­vat raken­nuk­sel­le koko­nai­suu­des­saan 73% sääs­töt veden­ku­lu­tuk­ses­sa ja 35% sääs­töt energiankulutuksessa. 

Kir­joit­ta­ja on kau­pun­ki­suun­nit­te­lun opis­ke­li­ja Pet­ra Elo, joka tekee mais­te­rin­tut­kin­to­aan Lontoossa.

(Läh­teet: london.gov.ukbloom­bergbloom­berg1)