Kalle

Kal­le Salo hämeen­lin­na­lai­nen, sit­tem­min Hat­tu­laan aset­tu­nut raken­nus­mes­ta­ri ja kiin­teis­tö­alan ammat­ti­lai­nen, joka on Tri­fa­min tii­min uusin vah­vis­tus. Hän on laa­jas­ti muka­na yri­tyk­sen toi­min­nas­sa – pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä, uusien ideoi­den esil­le tuo­ja­na, ins­pi­raa­tion läh­tee­nä ja eteen­päin vie­vä­nä voi­ma­na. Kal­le on vah­vas­ti muka­na eten­kin tuo­tan­to­tii­min toi­min­nas­sa ja sen kehit­tä­mi­ses­sä. Idea­rik­kaus ja luon­tai­nen eteen­päin mene­vä ote ovat­kin Kal­len vahvuuksia. 

Tri­fa­miin mukaan hyp­pää­mi­nen tun­tui luon­te­val­ta, sil­lä se on poh­jim­mil­taan per­hey­ri­tys. Yrit­tä­jä­per­hees­sä kas­va­nee­na oma työ­hön suh­tau­tu­mi­nen on yrit­tä­jä­hen­ki­nen: työ on elä­mä, se kul­kee vah­vas­ti muka­na ja jät­tää jäljen.

”Olen seu­ran­nut mie­len­kiin­nol­la Tri­fa­mi 3D:n kehi­tys­tä vie­res­tä jo jon­kin aikaa. Toi­min­nan laa­jen­tues­sa tuli tilai­suus läh­teä mukaan tuot­tei­den ja lii­ke­toi­min­nan kehi­tyk­seen - vas­taus­ta ei tar­vin­nut juu­ri poh­tia. Ala on aina ollut lähel­lä sydän­tä, veren­pe­rin­tö­nä­kin osin.”

Uran­sa aika­na Kal­le on ollut teke­mäs­sä mm. beto­nie­le­ment­ti­ker­ros­ta­lo­ja, joten tuo­te­kin on tul­lut tutuk­si. Toi­ses­sa työs­sään tek­ni­se­nä isän­nöit­si­jä­nä ja kun­nos­sa­pi­to­pääl­lik­kö­nä hän on pääs­syt näke­mään ja seu­raa­maan lähel­tä jo elin­kaa­ren­sa lop­pu­pääs­sä ole­via beto­ni­ra­ken­nuk­sia.  “Koen, että minul­la on hyvät läh­tö­koh­dat arvioi­da toi­min­taam­me ja aikai­sem­pi koke­muk­se­ni kiin­teis­tö­alal­ta on vah­vis­ta­nut uskoa sii­hen, että Tri­fa­mil­la on tule­vai­suut­ta. Raa­ka-ainei­den kier­rä­tys ja se että sii­hen löy­de­tään mah­dol­li­suus, on ääret­tö­män tär­ke­ää, kos­ka raa­ka-aine­va­rat ovat tul­leet tien­sä päähän.” 

Tie­dos­tan, mihin maa­il­ma on menos­sa – olem­me iso­jen asioi­den äärel­lä. Koen että kier­to­ta­lous­a­jat­te­lu on suu­ri askel koh­ti tule­vai­suut­ta. Kun­nian­hi­mo­nen han­ke vie ajat­te­lua eteen­päin ja mah­dol­lis­taa raken­nus- ja kiin­teis­tö­alan van­hoil­li­sen ajat­te­lun kehit­tä­mis­tä ja  kään­tä­mis­tä enem­män kiertotalouspainotteiseksi. 

Petra

Pet­ra Elo on kau­pun­ki­suun­nit­te­lun opis­ke­li­ja, joka suo­rit­taa mais­te­rin tut­kin­to­aan Lon­toos­sa. Työn alla on opin­näy­te­työ, jon­ka aihee­na on kau­pun­kien vih­reä infra­struk­tuu­ri. Hän liit­tyi Tri­fa­mi 3D:n hil­jat­tain kesä­työn­te­ki­jä­nä saa­dak­seen lisää koke­mus­ta oman alan­sa töis­tä ja onkin muka­na yri­tyk­ses­sä monis­sa eri teh­tä­vis­sä - eten­kin vies­tin­näs­sä. Ennen Lon­too­ta Pet­ra opis­ke­li ja työs­ken­te­li Dubli­nis­sa, mis­sä kiin­nos­tus kes­tä­vää kehi­tys­tä koh­taan todel­la syt­tyi. Ymmär­rys raken­ne­tun ympä­ris­tön roo­lis­ta ilmas­ton­muu­tok­sen ehkäi­syyn on sydän­tä lähellä.

Ulko­mail­le läh­te­mi­nen tun­tui aina oikeal­ta valin­nal­ta, sil­lä siel­tä mukaan tart­tu­vat koke­muk­set tuo­vat uuden­lais­ta pers­pek­tii­viä ja opet­ta­vat asioi­ta aivan toi­sel­la mit­ta­puul­la. Kan­sain­vä­lis­ten kon­tak­tien luo­mi­nen on myös hyvin pal­kit­se­vaa ja mit­taa­mat­to­man arvo­kas­ta var­sin­kin kes­tä­vän kehi­tyk­sen alal­la, sil­lä tais­to ilmas­ton­muu­tos­ta vas­taan on glo­baa­lis­ti kaik­kien yhteinen.”

Pet­raa kiin­nos­taa eni­ten luon­nol­lis­ten eko­sys­tee­mi­pal­ve­lui­den roo­li kau­pun­geis­sa ja miten niil­lä voi­daan hil­li­tä ilmas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia. Lisäk­si se, miten taval­li­set kau­pun­ki­lai­set voi­tai­siin ottaa parem­min mukaan kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­pro­ses­siin ja ilmas­ton­muu­tok­sen hil­lit­se­mi­sen rat­kai­sui­hin, on kiin­nos­ta­vaa. “Usein nämä rat­kai­sut ovat hyvin paik­ka koh­tai­sia, jol­loin ulko­puo­lis­ten suun­nit­te­li­joi­den voi olla vai­kea hah­mot­taa mikä toi­mii ja mikä ei. Täl­löin pai­kal­li­nen tie­to ja ihmis­ten mie­li­pi­teet ovat vält­tä­mät­tö­miä saa­da mukaan suun­nit­te­lu­pro­ses­siin, jot­ta yhtei­set tavoit­teet voi­daan tehok­kaim­min saavuttaa.”

Ute­liai­suus ja luo­vuus ovat Pet­ran vah­vuuk­sia, jot­ka sään­nöl­li­ses­ti pus­ke­vat hän­tä muka­vuusa­lu­een­sa ulko­puo­lel­le ja kokei­le­maan uusia asioi­ta. Hän rakas­taa mat­kus­ta­mis­ta sekä luon­nos­sa liik­ku­mis­ta ja kokee par­haim­mak­si stres­sin pur­ka­mi­sen kei­nok­si maa­laa­mi­sen. Hän­tä moti­voi eni­ten työ mis­sä voi ideoi­da ja inno­voi­da uut­ta ja saa­da posi­tii­vis­ta muu­tos­ta aikaan yhtei­sen edun hyväk­si. Juu­ri nämä asiat, sekä moti­voi­tu­neet ja edis­tyk­sel­li­sen ajat­te­lun omaa­vat ihmi­set, sai­vat Pet­ran läh­te­mään myös Tri­fa­miin mukaan. 

Petri

Pet­ri Lah­ti­nen on kol­man­nen vuo­den lii­ke­ta­lou­den opis­ke­li­ja Hämeen ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa, jon­ka into­hi­moi­hin kuu­luu mark­ki­noin­ti ja sii­hen liit­ty­vät haas­teet. Pai­kal­laan olo ei ole Pet­ril­le luon­tais­ta, joten vaih­te­le­vat ja uudet työ­teh­tä­vät ovat hänel­le sydän­tä lähel­lä. Tri­fa­mi 3D:n jouk­koon Pet­ri löy­si tien­sä uskal­ta­mal­la etsiä kesä­töi­den seas­ta hän­tä eri­tyi­ses­ti kiin­nos­ta­vaa työ­tä, ja onnek­seen löy­si Trifami3D:n vas­taa­maan hänen mie­len­kiin­to­jaan. Pet­ri kuvai­lee itse­ään luo­vak­si ja Idea­rik­kaak­si ja mitä enem­män hän pää­sen vai­kut­ta­maan, sitä enem­män hän on ele­men­tis­sään. Pet­rin tavoit­tee­na on tuo­da Trifami3D:lle uusia näkö­kan­to­ja mark­ki­noin­tiin sekä sel­keyt­tää yri­tyk­sen tavoit­tei­ta.
 
Pet­ri sanoo arvoik­seen yri­tyk­ses­sä mah­dol­li­sim­man pie­nen kui­lun joh­to­por­taan ja teki­jöi­den välil­lä ja onkin kii­tol­li­nen yri­tyk­sen avoi­mes­ta yri­tys­kult­tuu­ris­ta työn­te­ki­jöi­den välillä.

”Paras­ta on, kun työ­paik­ka ei rajoi­ta omaa intoa ehdot­taa rat­kai­su­ja, vaan tukee ja kan­nus­taa avaa­maan omia näke­myk­siä yri­tyk­sen eduksi.”

Pet­rin toi­vee­na on, että hän pää­see näke­mään lähel­tä kon­kreet­tis­ta vai­kut­ta­vuut­ta raken­ta­mi­sen saral­la ja olla osa­na sii­nä hie­nos­sa jou­kos­sa, joka toi­mii esi­merk­ki­nä muil­le yri­tyk­sil­le pidem­mäl­lä täh­täi­mel­lä. “Uuden­lai­set raken­ta­mi­seen liit­ty­vät rat­kai­sut voi­vat nyky­ään olla pit­käl­ti pien­ten Start up- yri­tys­ten käsis­sä, joi­den roh­kea inno­va­tii­vi­suus voi ins­pi­roi­da kaik­kia ajat­te­le­maan tule­vai­suut­ta uusis­ta­kin näkö­kul­mis­ta.” Pet­ri pai­not­taa sitä, että tule­vai­suu­teen kat­so­mi­nen on jokai­sel­le kai­kil­le eduk­si. Lisäk­si hän toi­voo, että tule­vai­suu­den vai­kut­ta­jat ymmär­tä­vät yhä her­kem­min eko­lo­gi­suu­den kan­nat­ta­vuu­den yritystoiminnassa.